Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Nedeniyle Nakil İşlemleri

26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Kurumlar arası naklen atama" başlıklı 17.maddesinde;

"(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar;

Kanunun 74. maddesi çerçevesinde, (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) Bakanlıkta durumlarına uygun 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenen kadrolara, tercihleri doğrultusunda kura ile naklen atanabilirler.

(2) Kurumlar arası naklen atanabilmek için; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi veya vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alan personel olmak gerekir.

(3) Standardın uygun olması kaydıyla;

a) (Mülga:RG-2/3/2018-30348)

b) PDC esas alınarak stratejik personelin,

c) (Değişik ibare:RG-2/3/2018-30348) Bakanlıkta Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bentlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda görev yapanların eşlerinin,

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak görev yapanların eşlerinin,

d) (Degisik:RG-2/3/2018-30348) İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekim olarak görev yapanların eşlerinin,

e) Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapanların eslerinin,

f) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atananların,

g) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen sağlık birimlerinde görev yapanların,

ğ) (Mülga ibare:RG-2/3/2018-30348) (…), terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu görevlilerinin Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin,

h) (Mülga:RG-2/3/2018-30348)

ı) Teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya es, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin engelli olması halinde, kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı aranmaz..." düzenlemesine yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalarda esas tutulan hüküm bu maddedir. Bu maddeye göre “kurumlar arası naklen atama” işlemi ancak kura ile yapılabilmektedir.

Atama talebi olanların talepleri Bakanlıkça bir havuzda toplanmakta ve ancak belirtilen yeri talep edenler arasından kura yolu ile atanmaktadır.

Kanaatimizce, bu madde Anayasa’nın 41. maddesinde “ailenin huzur ve refahının korunması” kuralına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu hususta Anayasa Mahkemesinin doğrudan bu olayla ilişkili bir kararı yok ise de, Yüksek Mahkeme genel olarak “aile birliği”nin bozulmaması yönünde kararlar vermektedir.

Hukuk büromuz; bu hususta her ne kadar yerel mahkemelerden zaman zaman aksi kararlar çıksa da, dava süreçlerini Anayasa Mahkemesine (Bireysel Başvuru ile) taşımaktadır.  

İlgili Dokümanlar


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.